کجا دستاتو گم کردم که پایان من اینجا شد؟

سکوت

آرامش

آرامشِ دل

دل

آرام

دلِ آرام

دلآرام

کجایی تو؟؟؟

بیا دیگه

گرفتاریم به خدا

وقتی میگم آرامشِ دل

یاد جاده های قشنگ کشور آلمان می افتم

مسیر قلعۀ نیختن اشتاین به مونیخ

آروم روم بارون می اومد

ماه فروردین بود

ولی پر بود از بوی ماه مهر

شیشه اتوبوس بخار کرده بود

بادست روی شیشه شکلک می کشیدم

گه گاه از ته اتوبوس به مسافرا نگاه می کرد

حس خوبی بود

/ 0 نظر / 67 بازدید