کریشنامورتی می گه

چنانچه شما حسود باشید، معلوم است که این احساس شما عشق نیست.


اگر شما در ترس و نگرانی به سر ببرید، روشن است که در حالت عشق نیستید.

وفتی کسی را زیر سلطه و نفوذ خود در می آورید، این دیگر عشق نیست.


وقتی از عشق صحبت می کنید و به اداره می روید و دیگران را اذیت می کنید، این هم عشق نیست.


پس وقتی دانستید که چه چیز عشق نیست و این ها را کنار گذاشتید، البته نه به صورت ظاهری و بلکه به صورت واقعی و در زندگی شما اثری از ترس و نفرت مشهود نبود، مشخص است که این دیگر عشق است.

 

تنها یک ذهن بی گناه می داند که عشق چیست، این، تنها ذهن بی گناه است که می تواند در دنیایی که پاک نیست، زندگی کند.

 

اگر آموختن درباره ی خود، بر پایه ی گفته های دیگران باشد، ما درباره ی آنها چیز آموخته ایم و نه درباره ی خویش.

/ 0 نظر / 29 بازدید