گفتگو با خدا

در خواب خدا را ديدم.

خدا پرسيد:مي خواهي با من گفتگو كني؟

در پاسخش گفتم:اگر وقت داريد.

خدا خنديدوگفت:وقت من بي نهايت است.....

در ذهنت چيست كه مي خواهي از من بپرسي؟

پرسيدم :چه چيزه بشر شما را سخت متعجب مي سازد؟

خدا پاسخ داد:

◄آنكه آنها از كودكيشان خسته مي شوند وعجله دارند

كه بزرگ شوند و بعد دوباره پس از مدتها،آرزو مي كنند كه كودك باشند.

◄ اينكه آنها سلامتي خود را از دست مي دهند تا پول بدست آورند

و بعد پولشان را از دست مي دهند تا دوباره سلامتي خود را به دست آورند.

◄اينكه با اضطراب به آينده مي نگرند و حال را فراموش مي كنند

بنابر اين نه در حال زندگي مي كنند و نه در آينده.

◄اينكه آنها به گونه اي زندگي مي كنند كه گويي هر گز نمي ميرند

و به گونه اي مي ميرند كه گويي هرگز زندگي نكرده اند.

خدا دستهايم را گرفت.براي مدتي سكوت كرديم و من دوباره پرسيدم:

))به عنوان يك پدر مي خواهي فرزندانت كدام درسهاي زندگي را بياموزند؟))

خدا گفت:

◄بياموزند كه آنها نمي توانند كسي را وادار كنند كه عاشقشان باشد،

تنها كاري كه آنها مي توانند بكنند اينست كه اجازه دهند خودشان دوست داشته باشند.

◄بياموزند كه درست نيست خودشان را با ديگران مقايسه كنند.

◄بياموزند كه فقط چند ثانيه مي كشد تا زخمهاي عميقي در قلب آنان كه دوستشان داريم ايجاد كنيم،

اما سالها طول مي كشد تا آن زخمها را التيام بخشيم.

◄بياموزند ثروتمند كسي نيست كه بيشترين ها را دارد،كسي است كه به كمترين ها نياز دارد.

◄بياموزند كه آدمهايي هستندكه آنها را دوست دارند فقط نمي دانند كه چگونه احساساتشان را نشان دهند

◄بياموزند كه دو نفر مي توانند باهم به يك نقطه نگاه كنند و آن را متفاوت ببينند.

◄بياموزند كه كافي نيست فقط آنها ديگران را ببخشند بلكه آنها بايد خود را نيز ببخشند.

من با خضوع گفتم:از شما به خاطر اين گفت و شنود متشكرم.

آيا چيز ديگري هست كه دوست داريد فرزندانتان بدانند؟

خداوند لبخند زد و گفت:

((فقط اينكه بدانند من اينجا هستم،هميشه.))

*****************نتيجه گيري***************

خدايا ، با تمام يكرنگي و صداقت مي گم:دوستت دارم.

/ 0 نظر / 3 بازدید