دوست داشتنی ترين برادران (دوستان)

من، کسی است که عيبهايم را به من

هديه کند(گوشزد نمايد).

*******

سه کس را جز در سه جا نتوان

شناخت: بردبار را به هنگام خشم ،شجاع

را در نبرد و برادررابه وقت نياز.

********

روزها سه تا است: ديروز که رفت و

بازنمی گردد، امروز که بايد غنيمتش

دانست ، فرداکه آرزويی بيش نيست.

********

نمی دانم جه تاثير است در عشق

که بيمارش به صحت نيست مايل

********

عاشق مشوید اگر توانید

تا درغم عاشقی نمانید

*********

گرفتم سهل سوزعشق دراوّل ندانستم

که صد دریای آتش ازشراری می شودپیدا

/ 0 نظر / 2 بازدید