4 ژانویه 2013 - راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎى ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﻰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﺎﯾﺪارى ازدواج

چقدر گشتم تا این مقاله رو پیدا کردم، حتما بخونین:

(((راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎى ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﻰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﺎﯾﺪارى ازدواج)))

نویسندگان:

ﻋﻠﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮی، ﻣﻨﺼﻮره اﻟﺴﺎدات ﺻﺎدﻗﯽ، امﻟﯿﻠﯽ ﻧﺼﺮآﺑﺎدی

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳــﻰ راﺑﻄﻪاﻧﻮاع ﺳــﺒﮏﻫﺎى ﻫﻤﺴــﺮﮔﺰﯾﻨﻰ و ﺳﺎزﮔﺎرى زﻧﺎﺷﻮﯾﻰ اﺟﺮاﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺨﺴﺖ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎى ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﻰ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎرى زﻧﺎﺷﻮﯾﻰ در زﻧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳــﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﺑﺮرﺳــﻰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎى ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ "آﺷﻨﺎﯾﻰ ﻗﺒﻠﻰ و ازدواج ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده" و "ﺧﻮاﺳــﺘﮕﺎرى و ازدواج ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده" ﺳــﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮى از ﺳﺎزﮔﺎرى زﻧﺎﺷﻮﯾﻰ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺎ ﺳﺒﮏﻫﺎى "ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى و ازدواج اﺟﺒﺎرى" و "آﺷــﻨﺎﯾﻰ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﺴــﺮ و ازدواج اﺟﺒﺎرى" در ﭘﻰ دارد. ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺤﻮﻟﻰ ﺳﺒﮏﻫﺎى ازدواج و ﺳﺎزﮔﺎرى زﻧﺎﺷﻮﯾﻰ ﻧﺸــﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﺳــﺎزﮔﺎرى زﻧﺎﻧﻰ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ"ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى و ازدواج ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده" و "آﺷﻨﺎﯾﻰ و ازدواج ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ" ازدواج ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ، در ﺳــﺎلﻫﺎى ﻧﺨﺴــﺖ ازدواج ﺑﺎﻻﺗﺮ از دو ﮔﺮوه ازدواجﻫﺎى اﺟﺒﺎرى اﺳــﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮى ﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎﺗﻰ ﮐﻪ دارد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﻰﺷــﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ ﺧﻮد را "ﺷﯿﻔﺘﮕﻰ و ازدواج ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ" ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪدر ﺳــﺎلﻫﺎى ﻧﺨﺴــﺖ ازدواج ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷــﻮﯾﻰ ﺑﺎﻻﯾﻰ در ﺣﺪ دو ﮔﺮوه ﻓﻮق ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ، وﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺳﺎلﻫﺎى ازدواج آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻰﮔﺬرد ﻧﻤﺮه ﺳﺎزﮔﺎرى زﻧﺎﺷﻮﯾﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳــﻰ اﯾﻦ ﺳــﺆال ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷــﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺒﮏﻫﺎى ﻫﻤﺴــﺮﮔﺰﯾﻨﻰ در ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻃﻼق، زوﺟﯿﻦ در ﺟﺴــﺘﺠﻮى زوج درﻣﺎﻧﻰ و زوﺟﯿﻦ راﺿﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﺧﻮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳــﺖ؟ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر 310 زوج، از ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان، ﻣﺸــﻬﺪ، اﺳــﻔﺮاﯾﻦ و ﺳﺒﺰوار اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاى در ﺧﺼﻮصﺳﺒﮏ ﻫﻤﺴــﺮﮔﺰﯾﻨﻰ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪدادهﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوم ﻧﺸــﺎن داد ﮐﻪ ﺳــﺒﮏﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺴــﺮﮔﺰﯾﻨﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدارى درﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ زوﺟﯿﻦ "راﺿﯽ"، "ﻧﺎراﺿﯽ و در ﺟﺴﺘﺠﻮى درﻣﺎن" و "ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻃﻼق" ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ: در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از %89 زوجﻫﺎی راﺿﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از دو ﺳــﺒﮏ "ﺧﻮاﺳــﺘﮕﺎرى و ازدواج ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده" و "آﺷﻨﺎﯾﻰ و ازدواج ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ" ازدواج ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ، ﺑﯿﺶ از %48 زوجﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﻼق ﯾﮑﯽ از دو ﺳﺒﮏ "ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری و ازواج اﺟﺒﺎرى" و "ﺷﯿﻔﺘﮕﻰ و ازدواج ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ" و ﺑﯿﺶ از %43 زوجﻫﺎی در ﺟﺴــﺘﺠﻮی درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از دو ﺳــﺒﮏ "ازدواج ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد وﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ" و "آﺷــﻨﺎﯾﯽ و ازدواج اﺟﺒﺎری" را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﮏ ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

/ 0 نظر / 29 بازدید