اینطوری بیشتر حال میده

مردانی را میشناسم که هنگام عصبانیت

داد نمیزنند
ناسزا نمیگویند
نمیشکنند
تهمت نمیزنند
تنها "قدم" میزنند و در خلوت خود فرو میروند و
خالی میکنند تمام خشم خود را
در دنیای سکوتشان
تا مبادا به کسی که دوست دارد از گل کمتر گفته باشد
/ 0 نظر / 30 بازدید