تقدیم به دکتر فراهانی

شاگردی از استاد خویش پرسید :
چه چیز است که هیبت انسان را از بین می برد ؟
پاسخ داد: طمع
پرسید : در این جهان ، چه کسی بیگانه است ؟
پاسخ شنید : کسی که نادانتر است
سوال کرد : چه کسی در این دنیا نیک بخت تر است ؟ استاد به او جواب داد آن که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی
شاگرد که از این دانستن به شادی آمده بود سوالی دیگر را مطرح کرد .
نشانه دوست خوب چیست ؟
پاسخ شنید : نشانه اش آن است که خطای تو پوشاند و تو را پند دهد بر آن و راز آشکارنکند و بر گذشته نگوید که : چنین می باید می کردی
شاگرد آخرین پرسش را بر زبان آورد : از علم آموختن چه یابم ؟
استاد چنین گفت : اگر شخصی بزرگ گردی نامدار خواهی شد و اگر شخص درویش شوی ، توانگر خواهی بود.

دکتر خیلی مخلصم.( یعنی اینکه با هم باشیم )

/ 2 نظر / 3 بازدید
هادی فراهانی

سلام شاه پسر. چطوری؟ خیلی می خوامت و دوست دارم. آخرشی و در نهایت باید بگم هر وقت دوست داشتی بگو تا با هم باشیم!!!!!!

lili

salam kheyli matnetoon jaleb bood