هیچ کس و همه کس

چهار نفر بودند بنامهای همه کس-یک کس-هر کس و هیچ کس.


یک کار مهم وجود داشت که میبایست انجام می شد و از

 همه کس خواسته شد آن را انجام دهد.
همه کس میدونست که یک کسی آن را انجام خواهد داد
هر کسی میتوانست آن را انجام دهد اما هیچ کس آن را انجام نداد
یک کسی از این موضوع عصبانی شد به خاطر اینکه این وظیفه همه کس بود.
همه کس فکر میکرد هر کسی نمیتواند آن را انجام دهد اما هیچ کس نفهمید

که هر کسی آن را انجام نخواهد داد.
سرانجام این شد که همه کس یک کسی را برای کاری که هر کسی

نمی توانست انجام دهد و هیچ کس انجام نداد سرزنش کرد.

**************ی دوبیتی زیبا*****************

من از روییدن خس بر سر دیوار دانستم

که نا کَس ، کَس نمی گردد بدین بالا نشینی ها

و از افتادن سوسن به روی خاک دانستم

که کَس ، ناکَس نمی گردد بدین افتان خیزان ها

************و اما یک جمله زیبا***************

مردانی که خطاهای کوچک همسرشان را نمی بخشند,

      ازفضیلت های بزرگ آنان نیز محروم می مانند.

/ 0 نظر / 4 بازدید