پیش فرض های رابطه با امریکا

 

از ان جایی که در هر جا هر چیزی به ما هیچ ربطی ندارد و ما فقط می توانیم که هر گونه رابطه با امریکا را تکذ یب کنیم پیش فرض های رابطه با این انگل را تشریح می کنیم :

*فرض اول

-نتیجه هر چی خانوما بگن ( زن سالاری )

*

کار به جاهای باریک کشیده والبته کمی هم خجالت چیز بدی نیست

فرض سوم : ایران مرد باشد امریکا مرد باشد

 *فرض چهارم : ایران مرد باشد امریکا معلوم الجنس باشد .

<- دود از کنده بلند می شه >

*فرض پنجم

نتیجه تورم بیکاری بیشتر انفجار سارس آنفالانزای مرغی کوفت زهر مار و

 *فرض ششم : امریکا زن باشد ایران مرد باشد.

خانوما همه جا کارا رو خراب می کنن زود احساساتی می شن

*فرض هفتم

:ایران زن باشد امریکا زن باشد

-نتیجه بچه بازی می شود

*فرض هشتم

چنین فرضی وجود خارجی ندارد

خاطر نشان می گردد تمامی کسانی که مایل به برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر دارند با در دست داشتن شناسنامه خود می توانند به شعب مختلف مرا جعه ونسبت به تجدید فراش ویا کارهای غیر اقدام نمایند

.: ایران معلوم الجنس باشد امریکا معلوم الجنس باشد ....(فاجعه): ایران زن باشد امریکا معلوم الجنس باشد ...: امریکا مرد باشد ایران زن باشد

/ 0 نظر / 4 بازدید