نادان، پرسه می‌زند و خردمند، سفر می‌کند. و کسی که سفر کرد، فهمید: مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند.
  :: کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.

   

You need hope to cope

تاريخ : ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ | ٦:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.

هیچ وقت لج نکن ...

هیچ وقت لج نکن با کسی

هیچ وقت لج نکن با چیزی

هیچ وقت لج نکن با دری

هیچ وقت لج نکن با دیواری

هیچ وقت لج نکن با حرفی

هیچ وقت لج نکن با نگاهی

هیچ وقت لج نکن با نگاهی

هیچ وقت لج نکن با نگاهی

هیچ وقت لج نکن با حرفی

هیچ وقت لج نکن با گمانی

هیچ وقت لج نکن با دیگری

هیچ وقت لج نکن با خودت

هیچ وقت لج نکن با خودت

هیچ وقت لج نکن با خودت

هیچ وقت لج نکن با افکارت

هیچ وقت لج نکن با رفتارت

هیچ وقت لج نکن با پدرت

هیچ وقت لج نکن با مادرت

هیچ وقت لج نکن با خدا

حتی لج نکن با این پست

چرا لج منو در میاری

می گم هیچ وقت لج نکن بگو چشم

اینایی رو که خوندی

آسون بدست نیومده

بزرگترین تجربه زندگیم بود

که نصیب خودت کردی...