جک نشنیدی بیا تو

You need hope to cope

هیچ وقت لج نکن

هیچ وقت لج نکن ...

هیچ وقت لج نکن با کسی

هیچ وقت لج نکن با چیزی

هیچ وقت لج نکن با دری

هیچ وقت لج نکن با دیواری

هیچ وقت لج نکن با حرفی

هیچ وقت لج نکن با نگاهی

هیچ وقت لج نکن با نگاهی

هیچ وقت لج نکن با نگاهی

هیچ وقت لج نکن با حرفی

هیچ وقت لج نکن با گمانی

هیچ وقت لج نکن با دیگری

هیچ وقت لج نکن با خودت

هیچ وقت لج نکن با خودت

هیچ وقت لج نکن با خودت

هیچ وقت لج نکن با افکارت

هیچ وقت لج نکن با رفتارت

هیچ وقت لج نکن با پدرت

هیچ وقت لج نکن با مادرت

هیچ وقت لج نکن با خدا

حتی لج نکن با این پست

چرا لج منو در میاری

می گم هیچ وقت لج نکن بگو چشم

اینایی رو که خوندی

آسون بدست نیومده

بزرگترین تجربه زندگیم بود

که نصیب خودت کردی...

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ٦:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱۳